Usluge

Podrška organizacijama civilnog društva i jacanje kapaciteta institucija na lokalnom i nacionalnom nivou

KAPACITETI

Izgradnja i jačanje kapaciteta
Stručna i tehnička podrška
Volonterski menadžment

PROJEKTI

Obuka za pisanje projekata
Napredna obuka za pisanje projekata
Individualni rad i rad u malim grupama na temu projektnog menadžmenta
Praćenje realizacije projekata
Pomoć u pisanju projekata
Priprema Konkursnih dokumenata
Pomoć u realizaciji projekata
Tendreske procedure
Monitoring i evaluacija projekata
Finansijski menadžment projekta
Organizacija događaja i studijskih putovanja

RAZVOJ

Izrada strateških dokumenata
Izrada akcionih planova
Izrada policy paper-a (prakticnih politika)
Treninzi za zaposlene (Bolje korišcenje vremena, timski rad, komunikacija)
Marketinške aktivnosti