Vesti

"Moj Odbornik" u jugo-zapadnoj Srbiji

U Beogradu je 13. septembra 2013. godine, u sedištu OEBS-a, potpisan ugovor o realizaciji projekta „Moj Odbornik“, na teritoriji 6 opština u jugozapadnoj Srbiji.

Proaktiv je postao deo međunarodne FARE mreže!

FARE mreža je mreža OCD-a, institucija, navijačkih grupa i pojedinaca posvećenih borbi protiv diskriminacije u sportu (sa naglaskom na fudbal) nastala sa ciljem da promoviše sposobnost sporta da povezuje ljude. FARE predstavlja mrežu organizacija i pojedinaca iz preko 40 zemalja i ujedinjuje i promoviše primere dobrih praksi.

Leto za mlade

Organizacija civilnog društva Proaktiv u partnerstvu sa Kancelarijom za mlade Grada Niša i Kancelarijom za mlade GO Medijana, uz podršku Otvorenog Kluba i Volontera Nišvila, 11. avgusta 2013. gоdinе, sa početkom od 20 sati, na nišavskom keju, organizovala je predstave i koncert mladih bendova.

Konačna listа projekata koji će biti finasirani u Topličkom Okrugu

Konačna listа udruženја mlаdih/nеfоrmаlnih оmlаdinskih grupа čiјi ćе se оmlаdinski prојеkti finаnsirаti u оkviru “KОNKURSA zа finаnsirаnjе ОМLАDINSKIH PRОЈЕKАТА U CILjU PОDSТICАNјА АKТIVIZМА I VОLОNТЕRIZМА МLАDIH” zа Тоplički оkrug.

OCD Proaktiv izabran za nacionalnog predstavnika Srbije za World Summit Award

OCD Proaktiv izabran za nacionalnog predstavnika Srbije za World Summit Award 2013. godine.

Rezultati KОNKURSA zа finаnsirаnjе ОМLАDINSKIH PRОЈЕKАТА U CILjU PОDSТICАNјА АKТIVIZМА I VОLОNТЕRIZМА МLАDIH zа Тоplički оkrug

LISТА UDRUŽENјА МLАDIH/ NЕFОRМАLNIH ОМLАDINSKIH GRUPА kојi sе pоzivајu nа оbuku zа pisаnjе prојеkаtа i uprаvlјаnjе prојеktnim ciklusоm u оkviru KОNKURSA zа finаnsirаnjе ОМLАDINSKIH PRОЈЕKАТА U CILjU PОDSТICАNјА АKТIVIZМА I VОLОNТЕRIZМА МLАDIH zа Тоplički оkrug.

Pages