Vesti

Čedomir Šagrić:"Unapređenje saradnje uvek je bazirano na poverenju i poštovanju potreba i interesa svih zainteresovanih strana"

Na koji način je moguće unaprediti sardanju organizacija koje se bave omladinskim radom i institucija, šta je važno da imamo na umu kada o njoj govorimo i kako ta saradnja izgleda izgleda u praksi govori mr sc dr Čedomir Šagrić, specijalista socijalne medicine i supspecijalista zdravstvenog vaspitanja, načelnik Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje Niš.

Miloš Damjanić: “Smatram da je potrebna češća interakcija institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom”

Saradnja sa organizacijama koje se bave omladinskim radom i škola je izuzetno značajna, a naročito za školu za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović” jer korisnicima (mladima sa smetnjama u razvoju, ali i odraslim osobama sa invaliditetom) omogućava kontakt, druženje, saradnju i realizaciju osmišljenih, planiranih, strukturiranih zajedničkih aktivnosti sa mladim ljudima tipične populacije. Kako sve to izgleda u praksi pojašnjava defektolog i vaspitač ove ustanove Miloš Damjanić.

Sa kojom organizacijom (organizacijama) ste ostvarili saradnju i kada?

Omladinski rad za bolji grad - Proaktiv

Мisiја PRОАKТIV-а је stvаrаnjе pоdsticајnоg, prоаktivnоg оkružеnjа krоz grаđаnskе аkciје u јugоistоčnој Srbiјi i lоkаlnim zајеdnicаmа nа Bаlkаnu.

CLIMATHON U NIŠU

Climathon je svetski događaj koji se ove godine organizuje u preko 100 gradova širom planete. Climathon je globalni događaj koji traje 24 časa, u organizaciji Climate-KIC (najveće javno-privatno partnerstvo koje se bavi problemom rešavanja klimatskih promena kroz inovacije), podržan od strane zvanične institucije EU - Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT).

DA LI ZNATE KO SU MLADI?

Iako postoje različita tumačenja, prema važećem Zakonu o mladima, mladi, odnosno omladina (youth) su sve osobe od navršenih 15 do navršenih 30 godina.

OMLADINSKI RAD - NEKAD I SAD!

Iako vlada uverenje da je omladinski rad novina na našim područjima, istorijski gledano on je postpojao još u 19. veku, samo u nešto drugačijem obliku. Organizacije koje su tada postojale na ovim prostorima bavile su se, pre svega, humanitarnim aktivnostima. Taj obrazac postojao je sve do II Svetskog rata kada su počeli da se razvijaju novi oblici omladinskog rada koji se smatraju pretečom svih onih tipova koji danas postoje i koje organizacije sprovode. Nakon II Svetskog rata, tokom razvoja kulta predsednika Josipa Broza Tita, velika pažnja bila je usmerena ka mladima.

Pages