TANGRAM za promociju ADRION-a

logo-TANGRAM-600px

U narednom periodu OCD Proaktiv učestvovaće u realizaciji projekta TANGRAM na području Nišavskog okruga.

Područje ADRION predstavlja jedan od najbogatijih regiona u Evropi u pogledu kulturne raznolikosti sa različitim tradicijama, jezicima, religijama i arhitektonskim spomenicima u vremenskom rasponu od antike do modernog doba.

Ipak nivo uslova, dostupnosti i prezentacije kulturnih i prirodnih dobara značajno se razlikuje među zemljama, a posebno u pogledu pritstupačnosti. Projekat TANGRAM će dati smernice i rešenja u cilju razvoja optimalnog okvira za koordinaciju akcija za poboljšanje ovih uslova i podržavati razvoj transnacionalnih strategija za zajedničko promovisanje parkova i vrtova, kao i turističkih destinacija zahvaljujući razvoju transnacionalne mreže TANGRAM razvijene u sinergiji sa primerima dobre prakse u toj oblasti.

TANGRAM podržava model održivog turizma kroz valorizaciju i promociju parkova i vrtova, umrežavanje sa glavnim kulturnim i prirodnim resursima regiona na osnovu zajedničkih razvijenih metodoloških alata i novih sistema upravljanja zasnovanih na participativnom pristupu.

Različiti skup turističke ponude, zasnovan na jedinstvenom i inovativnom transnacionalnom modelu, obogatiće turističku ponudu ADRION-a i olakšati turističke tokove, posebno tokom međusezone, stimulisati konkurentnost malih i srednjih preduzeća, poboljšati javnu i privatnu transnacionalnu saradnju među akterima u turizmu i pomagati u poboljšanju životnih uslova lokalnog stanovništva.

Opšti cilj je izgradnja i promocija imena brenda ADRION u turizmu promivišući održivu valorizaciju i integraciju u turističku ponudu parkova i vrtova kao skrivenih resursa pomoću inovativnog sistema upravljanja zasnovanog na saradnji između zainteresovanih strana.

Leave a Comment