Smernice i preporuke za razvoj omladinske politike u Nišu

zajedno za mlade sajt

U želji da poboljšaju položaj mladih i uključe ih u proces donošenja odluka OCD Proaktiv i Media i reform centar Niš su u periodu od početka oktobra 2021. godine do 31. maja 2022. godine uspešno realizovali projekat “Zajedno za mlade” u okviru programa „Mladi i mediji za demokratski razvoj“ koji podržava Švedska.

Aktivnosti koje su prethodile izradi konkretnih preporuka i smernica za unapređenje omladinske politike jesu sprovođenje istraživanja o percepciji mladih o trenutnom stanju njihovih problema i potreba u lokalnoj zajednici kao i o radu nadležnih lokalnih institucija koje se bave mladima; sprovođenje istraživanja stepena realizacije strateških dokumenata za mlade Grada Niša u periodu 2015 – 2020 i postignutih rezultata; sprovođenje četiri fokus grupe na teme koje su mladi prepoznali kao najrelevantnije za njih (informisanost, participacija, obrazovanje i zapošljivost i bezbednost) i realizovanje dve javne interaktivne debata za mlade na temu postignutih rezultata u lokalnoj omladinskoj politici u prethodnom petogodišnjem periodu i moguće međusektorske saradnje sa fokusom na dalje uticanje i pobošljanje lokalnih omladinskih politika.

AKTIVNOSTI:
ISTRAŽIVANJE;
ČETIRI FOKUS GRUPE;
DVE DEBATE;
KREIRANJE IZVEŠTAJA SA PREPORUKAMA I SMERNICAMA.
 
PERIOD REALIZACIJE AKTIVNOSTI: januar – maj 2022. godine
CILJNE GRUPE TOKOM RADA: mladi, lokalne institucije, OCD za mlade.
UKUPAN BROJ UKLJUČENIH MLADIH: 281

U prethodnih šest meseci, čak 281 mlada osoba je aktivno učestovala i dala doprinos kako bi se proces koji je za krajnji ishod imao kreiranje sedam vodećih preporuka i 13 smernica za poboljšanje statusa mladih i doprinos izradi kvalitetnije Strategije za mlade Grada Niša i pratećeg Lokalnog akcionog plana za naredni petogodišnji period. Preporuke sa smernicama će organizacija Proaktiv dostaviti koordinacionom timu Regionalne razvojne agencije Jug, Kancelarije za mlade Grada Niša i radnim grupama za izradu pomenutih dokumenata. 

Napomena: Sve navedene smernice su isključivo stav mladih uključenih kroz predstavljene projektne aktivnosti, one ne predstavljaju stav konsultanta i organizatora projekta. 

KONKRETNE PREPORUKE MLADIH ZA UNAPREĐENJE LOKALNE OMLADINSKE POLITIKE

  1. FORMIRANJE PREDUZETNIČKE BAZE: Baza predstavlja jedan vid gradske mreže koja bi obuhvatila društveno odgovorne kompanije, preduzetnike i slično. Ideja mladih je da oni koji su u bazi predstavljaju jednu listu kontakata koja će biti dostupna za pružanje edukacija mladima, dostupna kao mogućnost za praktični rad i mentorstvo mladih. Sve ovo predstavlja razvojnu podršku mladima, karijerno usmeravanje, stvaranje budućih kadrova i smanjene broja nezaposlenih. Ova preporuka se odnosi na oblast OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJIVOST MLADIH.
  2. USPOSTAVLJANJE GRADSKOG PORTALA ZA MLADE: Ideja mladih je da portal bude jedinstveno mesto za mlade, mesto za postavku edukativnih sadržaja, umrežavanje mladih sa biznis sektorom i slično. Info portal za mlade treba da sadrži sve servisne informacije (ponudu programa, konkurse, stipendije, aktuelnosti iz oblasti omladinske politike, najave aktuelnih dešavanja iz oblasti kulture, sporta, spisak i kontakte klubova, organizacija, institucija bitnih za mlade itd.). Sve ovo predstavlja stvaranje mogućnosti za visok nivo informisanosti mladih jer će kanalisati sve ono što je važno za mlade i mladima će sve informacije od značaja biti na jednom mestu. Ova preporuka se odnosi na dve oblasti: INFORMISANOST MLADIH; OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJIVOST MLADIH.
  3. PROGRAM VRŠNJAČKE EDUKACIJE IZ OBLASTI PARTICIPACIJE MLADIH: Mladi smatraju da ne postoji kontinuirana edukacija na temu participacije mladih, ne postoji određeni edukativni program koji bi se koristio za edukaciju iz generacije u generaciju. Istraživanje je to i dokazalo. Ideja mladih je da se program sprovodi kroz rad đačkih parlamenata i kroz predmet “Građansko vaspitanje”. Prvi korak u stvaranju kvalitetne omladinske politike grada je edukacija i stvaranje mogućnosti za aktivno učešće mladih tj. participaciju. Samo aktivni mladi predstavljaju zdravu kategoriju i na to imaju puno pravo. Ova preporuka se primarno odnosi na oblast PARTICIPACIJA MLADIH.
  4. USPOSTAVLJANJE BAZE VOLONTERA GRADA NIŠA: Ideja mladih je da ovo bude jedinstvena gradska baza volontera koja će služiti za umrežavanje, kao i mesto za objavljivanje različitih volonterskih konkursa, programa i slično. Svi mladi bi tako imali ravnopravnu mogućnost za volontiranje, a ujedno i služila bi svima onima koji imaju potrebu za podrškom od strane volontera. Ova preporuka se odnosi na dve oblasti: PARTICIPACIJA MLADIH; OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJIVOST MLADIH.
  5. MREŽA LOKALNIH PROMOTERA/EDUKATORA ZA PREVENCIJU VRŠNJAČKOG NASILJA I BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE: Ideja mladih je da prepoznatljivi mladi ukazuju na značaj rešavanja konflikta kroz dijalog i da razlike među mladima prestavljaju potencijal za zajednički rad. Oni bi bili uključeni na različitim događajima, u medijima, kao podrška radu relevantnih institucija i organizacija koje obrađuju ovu temu. Preporuka je podrška mladih uspostavljanju bezbednosne kulture mladih u gradu. Ova preporuka se primarno odnosi na oblast BEZBEDNOST MLADIH.
  6. USPOSTAVLJANJE GRADSKOG CENTRA ZA PRIJAVU NASILJA: Ideja mladih je da ovo bude jedinstveni gradski centar za prijavu nasilja i to u vidu pozivnog centra koji olakšava komunikaciju, povezuje i prati rešavanje prijavljenih situacija. Sve ovo treba da bude podrška u rešavanju nasilnih situacija, podrška žrtvama nasilja da lakše prijave i vera u rešavanje prijavljenog slučaja. Ova preporuka se odnosi na oblast BEZBEDNOST MLADIH.
  7. SUBVENCIJE MLADIMA PRI KUPOVINI BICIKALA: Ideja mladih je da kod već postojećih gradskih subvencija za kupovinu bicikle prednost treba dati mladima, kao deo razvoja zdravih stilova života. Ova preporuka poboljšava zdravstveni status mladih, uspostavlja saobraćajnu kulturu kroz aspekt bezbednosti. Ova preporuka se odnosi na oblast BEZBEDNOST MLADIH iz ugla zaštite zdravlja.

OPŠTI zaključak eksperta sa smernicama i preporukama: Na nivou grada međusektorska saradnja aktera omladinske politike nije na zavidnom nivou, što rezultira neadekvatnom podelom informacija ka mladima, a ujedno i između samih aktera omladinske politike. Neophodna je jasna podela uloga svih aktera, a sve u skladu sa nacionalnim dokumentima i zakonskim regulativama koje se tiču mladih i same omladinske politike. Važno je razvijati kompetence za rad sa mladima među svim akterima omladinske politike, uključujući i omladinske organizacije, odnosno organizacije za mlade. Ključan korak u izradi kvalitetnog strateškog dokumenta jeste evaluacija prethodnog, to je sada izostalo, zato krenuti odmah sa analizom po usvajanju novog.

O PROJEKTU: Projekat „Zajedno za mlade“ je deo programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“ koji podržava Švedska. Projekat je realizovao PROAKTIV iz Niša, uz partnersku podršku Media i reform centra iz Niša. Trajao je od početka oktobra 2021. godine do kraja maja 2022. godine. Opšti cilj je bio doprinos boljem položaju mladih, njihovom informisanju i učešću u procesu donošenja odluka i sprovođenju neophodnih demokratskih promena u Nišu. Specifični ciljevi su se odnosili na doprinos razvoju lokalne omladinske politike Grada Niša i aktivnom učešću mladih u tom procesu, kao i povećanje informisanosti i vidljivosti tema o potrebama i položaju mladih na teritoriji Grada Niša.

Leave a Comment